fbpx

Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w zajęciach
Studia Tańca i Gimnastyki Artystycznej YulDance

 1. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez STiGA YulDance jest równoznaczne z przestrzeganiem poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 
 3. STiGA YulDance ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
 4. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 5. Wpłaty należy dokonać do końca drugiego tygodnia każdego miesiąca; jeżeli wpłata następuje po wyznaczonym terminie, dziecko może zostać skreślone z listy. 
 6. W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach, dziecko może pójść na zajęcia do innej grupy wskazanej przez trenera - opuszczone zajęcia nie są odliczane.
 7. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STiGA YulDance mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności. 
 8. STiGA YulDance zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. 
 9. STiGA YulDance nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy STiGA YulDance.
 10. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i napoi. 
 11. Osoby przebywające na terenie STiGA YulDance zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia STiGA YulDance i innych uczestników zajęć.
 12. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun. 
 13. W sytuacjach losowych STiGA YulDance ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie. 
 14. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestnictwa w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę. 
 15. Uczestnik zajęć STiGA YulDance wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji STiGA YulDance w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez STiGA YulDance.
 16. Uczestnik zajęć STiGA YulDance wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STiGA YulDance w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
 17. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z STiGA YulDance na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu STiGA YulDance. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Panią Yuliyą Hakobyan.
 18. Zawodnik musi dokonać oplaty za:

  • członkostwo w PFT (Polska Federacja Tańca) i IDO (International Dance Organization),
  • startowe na Mistrzostwach Polski, a dalej Europy i Świata,
  • pobyt w hotelu podczas Mistrzostw Polski/Europy/Świata,
  • stroje i kostiumy taneczne,
  • rekwizyty,
  • realizowanie występów galowych.
  • autorskie choreografie: solo (200 zł), duety (200 zł) i mini formacje (350 zł).
 19. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STiGA YulDance mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć.

 

 

 

Zajęcia prowadzimy

Sala treningowa ul. Wyki 11a

Centrum sportowe ul. Kazubów 14

Kontakt

YULDANCE Yuliya Hakobyan

Tel. 508 389 893

e-mail: yuldance@yuldance.com

Nr. konta: 66 1140 2004 0000 3102 4554 8418

© 2012 YULDANCE. All Rights Reserved.